Schutterswei

De gevangenis in de Alkmaarderhout was sinds 1884 in gebruik als kleine penitentiaire inrichting met 26 cellen. In 1889 werd al besloten om het complex uit te breiden tot 104 cellen. De uitbreiding werd in 1893 in gebruik genomen. 

De gevangenis kreeg een markante ingang met aan weerszijden een blok dienstwoningen. Hierna werd nog enkele keren verbouwd. Uiteindelijk had het huis van bewaring plek voor 122 gedetineerden.

Omdat er gemiddeld maar 40 gevangenen waren, besloot het Rijk de gevangenis in 1928 te sluiten. Wegens cellentekort werd de gevangenis in 1937 weer in gebruik genomen na enkele aanpassingen.

Het complex werd in de eerste decennia van het bestaan aangeduid als ‘cellulaire gevangenis De Hout’. In de Staatscourant van 24 februari 1950 wordt voor het eerst melding gemaakt van de naam Schutterswei voor de strafgevangenis in de Alkmaarderhout.

Totale renovatie
In 1975 werd het complex totaal gerenoveerd. Er kwamen werkzalen en er ontstond een drukkerij, brocheerderij, boekbinderij en lampenzaal. De sportzaal kwam inclusief was- en douchegelegenheid. De luchtplaatsen veranderden en enkele cellen werden omgebouwd tot huiskamer. Daarna kreeg het complex de bestemming van ‘gevangenis voor volwassenen, mannelijke langgestraften met een beperkt regiem’.

Verouderd
Begin jaren negentig was de inrichting bedoeld voor illegale vreemdelingen met criminele antecedenten, doorgaans uit andere EG-landen, die in afwachting waren van hun uitzetting. Er waren toen plannen om Schutterswei vanwege de verouderde toestand te sluiten en te slopen. Maar door ernstig cellentekort werd de strafgevangenis na een verbouwing van enkele weken in 1993 weer geschikt gemaakt als Huis van Bewaring voor gedetineerden.

Definitief einde als gevangenis
Voormalig staatssecretaris Albayrak van Justitie besloot in mei 2009 dat de gevangenis aan de Prins Bernhardlaan in 2012 haar poorten moest sluiten. Uiteindelijk gebeurde dat in 2013. Tot eind 2016 was de locatie regelmatig in gebruik als filmlocatie voor de SBS6-serie Celblok H.

Met het opheffen van haar functie diende het Rijk de grond terug te geven aan gemeente Alkmaar. De penitentiaire inrichting Schutterswei is daarna in 2016 onder voorbehoud gekocht door GTP Projectontwikkeling, met de bedoeling dit om te bouwen tot hotel.

Zoveel mogelijk behouden
Woningbouw is door de gemeente ook toegestaan, maar dit zou betekenen dat alleen het entreegebouw blijft bestaan en de gebouwen erachter worden gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Adapt wil bevorderen dat zoveel mogelijk van Schutterswei behouden blijft in een herontwikkeling.

Omgevingsvergunning
In september 2017 verleende de gemeente Alkmaar een omgevingsvergunning, nadat deze in december 2016 was aangevraagd. Parkeren was lang een twistpunt tussen projectontwikkelaar, gemeente en omwonenden.

Adapt heeft zich er in 2017 hard voor gemaakt dat tijdelijke parkeerruimte bij Schutterswei die de gemeente toezegde aan het Noordwest Ziekenhuis tijdens de verbouwing, niet de herbestemming van Schutterswei in de weg zou zitten.

Bezwaren tegen vergunning
Na het verlenen van de omgevingsvergunning kwamen er bezwaren binnen van omwonenden en van stichting ANIMO, die niet gerust waren over de gekozen parkeeroplossingen op gemeentegrond en over de manier waarop rekening was gehouden met natuur- en milieubelangen.

Gebreken
De omgevingsvergunning bleek tijdens de bezwaarprocedure dusdanig gebrekkig dat deze zonder serieuze reparaties niet gehandhaafd kon worden. Voor dat doel schreef de projectontwikkelaar een nieuwe ruimtelijke onderbouwing.

Beslissing op bezwaren
Op 8 mei 2018 nam het College van B&W een beslissing op alle bezwaren. Het College van B&W handhaaft de verleende omgevingsvergunning, maar dankzij de betere ruimtelijke onderbouwing en met een aanvullende motivatie naar aanleiding van de bezwaren. Het bouwplan voldoet daarmee volgens het gemeentebestuur weer aan een goede ruimtelijke ordening.

Enkele bezwaarmakers overwegen nu een gang naar de rechter. Stichting ANIMO (Alkmaarse natuur- en milieuorganisaties) heeft in ieder geval aangekondigd dit door te zetten.

De afhandeling van de bezwaarschriften en de gerechtelijke procedure verklaren volgens de projectontwikkelaar de vertraging waardoor nog niet is gestart met de bouwwerkzaamheden.

Bestemmingsplan
De voormalige penitentiaire inrichting Schutterswei heeft in het bestemmingsplan Alkmaar Zuid-West uit 2013 de bestemming ‘maatschappelijk’.

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke functies met de daarbij behorende wegen en paden, erven, groenvoorzieningen, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, bouwwerken, laad- en losplaatsen, nutsvoorzieningen, ontsluitingswegen, waterlopen en waterpartijen.

De wet biedt de mogelijkheid om de omgevingsvergunning voor het hotel te verlenen, ook al is deze in strijd met de bestemming ‘maatschappelijk’ uit het bestemmingsplan. Van die mogelijkheid is hier gebruik gemaakt..