Betrokken raken

Adapt is een burgerinitiatief van Alkmaarders die professioneel betrokken zijn bij erfgoed en duurzaamheid. Steun via donaties of persoonlijke inzet is zeer welkom. 

Met een donatie aan Adapt steunt u onze stichting en kunt u meteen profiteren van een belastingvoordeel.

Bestuur

Momenteel wordt gezocht naar verdere versterking van het bestuur. Gestreefd wordt naar een pluriforme samenstelling van mensen met uiteenlopende kenmerken en achtergronden. Bestuursleden en adviseurs ontvangen geen beloning of vacatiegeld, uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reis-/onkosten.

Wij versterken Adapt graag als zich een goede kandidaat aandient voor de functie van:

 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • algemeen bestuurslid
 • bestuursadviseur

Adapt benut bij het bereiken van de doelstellingen expertise op het gebied van

 • Erfgoed (architectuur/ (steden)bouwkunde/ kunsthistorie/ landschap)
 • Lokale geschiedenis
 • Vastgoedmakelaardij
 • Vastgoedmanagement
 • Overheidsbeleid rond erfgoed en monumenten
 • Wet- en regelgeving rond erfgoed en ruimtelijke ordening
 • Politiek-strategisch inzicht/ politieke sensitiviteit
 • Strategische communicatie/ public relations/ public affairs
 • Strategisch beleid en management
 • Organisatorisch vermogen
 • Administratie
 • Financieel beleid en beheer
 • Sponsoring en fondsenwerving

Rond één of meer van die aspecten brengen nieuwe bestuursleden daarom daadwerkelijk iets mee:

 • Affiniteit en betrokkenheid bij Alkmaars erfgoed
 • Kwaliteiten
 • Netwerk
 • Uitstraling
 • Gezag
 • Deskundigheid
 • Geografische dekking binnen ons ‘verzorgingsgebied’
 • Inzet bij het versterken van de primaire bestuurstaken en uitvoering van het beleidsplan

Bestuursleden versterken met hun inzet de kernwaarden van Adapt: professioneel, deskundig, betrokken, constructief, verbindend en alert. 

Basiseisen voor een nieuw bestuurslid zijn instemming met de doelstellingen van Adapt, collegiale samenwerking, gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en van onbesproken gedrag. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij de principes van de Governance Code Cultuur voor kleine organisaties naleven en inhoud geven.

Gezien de huidige samenstelling zou een kandidaat uit de voormalige gemeenten Schermer of Graft-De Rijp een aanvulling op het bestuur kunnen zijn indien deze kennis heeft van de lokale ontwikkelingen op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed.

Ook let het bestuur omwille van pluriformiteit en evenwichtige samenstelling erop dat de huidige gemengde samenstelling qua geslacht en levensfase na bestuurswisselingen behouden blijft.

Benoemingen van nieuwe bestuursleden vinden pas plaats na een wederzijdse kennismakingsperiode in de vorm van het meedraaien en bijwonen van een aantal bestuursvergaderingen.

Samen met de nieuwe bestuursleden wordt daarna de gewenste structuur van Adapt tegen het licht gehouden, en de onderlinge verhouding van bestuur met de ondersteunende schil eromheen.

Vrijwilligers bij Adapt zijn via eigen verzekeringen en via een gemeentelijke vrijwilligersverzekering goed verzekerd tegen risico’s die zij lopen tijdens de uitoefening van hun vrijwilligerswerk.

Interesse? Via deze pagina kunt u contact met ons opnemen.