Samen lef tonen met Alkmaars erfgoed

Onze ambitie is verwoord in een missie en visie. De missie van Adapt is kort en bondig, de visie vergt iets meer woorden.

Missie

“Adapt is een ideële stichting die uit oogpunt van cultuurhistorie en duurzaamheid
de levensduur wil verlengen van Alkmaars erfgoed.”

Visie

Alkmaar telt veel karakteristieke panden en landschappen. Die kunnen in de loop der jaren hun oorspronkelijke functie verliezen. Dat is niet te voorkomen. Maar bij herbestemming van het landschap of een pand met cultuurhistorische waarde, kan sloop nooit de eerste optie zijn.

Waar Adapt sloop-nieuwbouw of aantasting beschouwt als een verlies voor het Alkmaars erfgoed, wil de stichting de keuze van de eigenaar en zo nodig de (lokale) overheid tijdig beïnvloeden ten gunste van hergebruik en zo nodig herbestemming.

Wij gaan in die gevallen op zoek naar een functie, bestemming of gebruiker die past bij het karakter van het gebouw of de omgeving. Niet voor niets luidt onze missie dat wij uit oogpunt van cultuurhistorie en duurzaamheid de levensduur van Alkmaars erfgoed willen verlengen. Niet alleen gebouwen, ook het landschap valt onder dat erfgoed.

Om die reden hebben we het bebouwde en landschappelijke erfgoed van de gemeente Alkmaar gedefinieerd als ‘panden en andere materiële zaken in het werkgebied waaraan de stichting bijzondere waarde toekent vanuit architectonisch of (cultuur-) historisch perspectief.’

Dit betekent dat wij ons inzetten voor zowel beschermde (monumentenstatus) als onbeschermde zaken (zonder monumentenstatus). We willen bevorderen dat voor dit cultureel erfgoed nieuwe functies, investeerders of gebruikers worden gevonden. Op die manier is een nieuwe, rendabele exploitatie mogelijk. Dat verlengt de levensduur van het pand of het land.

Het bestuur van Adapt wordt ondersteund door sympathisanten met een passie voor Alkmaar en haar erfgoed. Wij willen een constructieve samenwerking met alle betrokken partijen aangaan om het Alkmaars erfgoed waar mogelijk te behouden of een passende herbestemming te geven. Wie zich daartoe aangetrokken voelt, kan ons dat via de contactpagina laten weten.