Twintig resultaten in 2020

In het Jaarplan 2020 worden keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld.

Adapt wil in 2020 de volgende 20 resultaten boeken:

Participeren in samenleving

 • Het opzetten van strategische samenwerkingen, onder andere met bijvoorbeeld Bond Heemschut en de Historische Vereniging Alkmaar
 • Vergroting van het draagvlak voor behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed bij politici, beleidsmedewerkers, eigenaren, betrokkenen en de Alkmaarse bevolking
 • Versterking en facilitering van de dialoog en samenwerking tussen lokale actoren om vanuit gezamenlijke belangen en doelen tot behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed te komen.
 • Participeren in landelijke discussies

Politiek en overheid

 • Een substantiële bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed
 • Participatie in de beleidsvoorbereiding en beleidsvorming rond Alkmaars erfgoed bij overheden
 • Erfgoed en herbestemming een belangrijk thema maken tijdens deze raadsperiode

Communicatie

 • Positieve media-aandacht voor behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed
 • Het beheer van de website en socialmedia-kanalen van Adapt als platforms voor dialoog, discussie en samenwerking
 • De periodieke productie en distributie van een digitale nieuwsbrief over het werk van de stichting, hergebruik van gebouwen, herbestemming en andere ontwikkelingen rond Alkmaars erfgoed
 • De productie van korte video’s
 • Toegenomen bekendheid met de verhalen en achtergronden van gebouwen en landschappen die het de cultuurhistorische waarde geven en het tot erfgoed maken, met name van de objecten op onze short- en longlist. Bij voorkeur met hulp van het Regionaal Archief Alkmaar.

Ontmoeting

 • Een lokale themabijeenkomst over herbestemming van Alkmaars erfgoed, bijvoorbeeld over de Omgevingsvisie 2040 en de veranderende vraag naar gebouwen voor onderwijs en ouderenhuisvesting
 • Een excursie naar voorbeeldprojecten voor herbestemming in de regio of in den lande, bijvoorbeeld een excursie per bus met belangstellende Alkmaarders naar de herbestemde Petruskerk in Vught
 • Deelname aan de landelijke Open Monumentendag 2e weekend van september

Organisatie

 • De opbouw van een netwerk voor erfgoedbescherming in het landelijk gebied bestaande uit inwoners van de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer
 • Het versterken van de schil van adviseurs en ondersteuners rondom het bestuur
 • Het structureren van de schil van adviseurs en ondersteuners rondom het bestuur

Fondsenwerving

 • Een definitieve structuur voor structurele inkomstenstroom
 • Circa 13.000 euro aan donaties, schenkingen en sponsoring uit de samenleving