Anno Domini 2012

De stichting werd opgericht op 15 mei 2012 met de naam Stichting tot Behoud en Herbestemming van Alkmaars erfgoed, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55413552.

Notariskantoor Actus Notarissen in Alkmaar verzorgde belangeloos de oprichtingsakte die ondertekend werd in bijzijn van het stichtingsbestuur en notaris Hans Eskens en Regina van Rijswijk, kandidaat-notaris.

Herziening
In juli 2014 zijn de statuten volledig herzien. Opnieuw werden wij daarbij welwillend terzijde gestaan door notaris Eskens. Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed werd de nieuwe officiële naam.

Werkgebied
Sindsdien omvat het werkgebied van de stichting de gemeente Alkmaar en de aangrenzende gemeenten. Dit zijn de gemeenten Bergen, Langedijk, Heerhugowaard, Koggenland, Beemster, Wormerland, Zaanstad, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De nadruk ligt echter op Alkmaars erfgoed en erfgoed van Alkmaarse origine, bijvoorbeeld een gebouw in de regio ontworpen door een Alkmaarse architect.

ANBI-status
Op aanwijzing van de Belastingdienst wijzigden we in maart 2017 enkele bepalingen in de statuten, om daarmee aan alle criteria te voldoen voor de toekenning van de fiscale status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Mr. Hans Eskens en mr. Emre Teker van Actus Notarissen hielpen ons daarbij wederom adequaat en ruimhartig.

Sindsdien erkent de Belastingdienst ons als culturele ANBI per 1 januari 2016.

Op 11 juli 2019 besloot het bestuur om de statuten opnieuw te wijzigen. Deze statutenwijziging betreft de regelingen rondom rooster van aftreden en andere bepalingen in artikel 4 omtrent samenstelling, benoeming, beloning en ontslag van bestuurders. Dit is in oktober 2019 bij de notaris gepasseerd.

 

De actuele statuten zijn hier te downloaden.

Doel
De stichting heeft als doel:

 1. de bevordering van het behoud en het gebruik en het zo nodig assisteren bij het vinden van een herbestemming van panden en andere materiële zaken in het werkgebied waaraan de stichting bijzondere waarde toekent vanuit architectonisch of (cultuur-) historisch perspectief, hierna te noemen Alkmaars erfgoed
 2. de bevordering van de kennis van, onderzoek naar en de belangstelling voor het erfgoed binnen het werkgebied van de stichting en de vergroting van het draagvlak onder de inwoners van deze regio voor behoud van dit erfgoed;
 3. de belangenbehartiging van het hiervoor bedoelde erfgoed door het bij eigenaren en overheden onder de aandacht brengen van erfgoedbelangen en door te streven naar gebruik, onderhoud, herstel en behoud van dit erfgoed;
 4. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Financiën

Adapt heeft geen winstoogmerk.

Volgens de statuten kan Adapt op de volgende wijze aan fondsen komen:

 • Subsidies
 • Donaties
 • Erfschenkingen
 • Fondsen
 • Vermogensbeheer
 • Dienstverlening tegen vergoeding van kosten
 • Erfgoed exploiteren

Tot het doel van de stichting behoort nadrukkelijk niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Bestuursleden en adviseurs ontvangen dus geen beloning of vacatiegeld, uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reis-/onkosten. Het bestuur kan besluiten om in bijzondere gevallen een vrijwilligersvergoeding toe te kennen conform de fiscale richtlijnen.

Bankgegevens: NL52 RABO 036 05 70 623, ten name van de Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed

RSIN-nummer: 851697744

Adapt is als culturele instelling zonder winstoogmerk met geringe omzet vrijgesteld van BTW-verplichtingen en heeft daardoor geen BTW-nummer.