Jaarverslag Header 2019

Jaarverslag 2019 vastgesteld

ALKMAAR, 9 april 2020 – Vandaag is het Jaarverslag 2019 van Adapt vastgesteld. In het achtste jaar van het bestaan van Adapt kregen we steeds beter in de vingers hoe we met onze erfgoedstichting een positieve rol kunnen spelen bij behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed.

Het jaarverslag van Adapt vindt u hieronder. Wilt u het downloaden of overige officiële bestuurs- en beleidsstukken van de stichting Adapt lezen, dan staan die hier.

Jaarrekening en jaarverslag
Het bestuur stelde eerder al op 12 maart 2020 de definitieve jaarrekening 2019 vast.

Het jaarverslag 2019 completeert de financiële cijfers met een meer inhoudelijke invalshoek.

Veel voortgang in 2019
2019 was opnieuw een jaar waarop we met tevredenheid kunnen terugblikken. Dankzij de vrijwillige inzet van bestuursleden, gratis dienstverlening door sponsors en hoge kortingen van sympathiserende leveranciers heeft Adapt veel gestelde doelen behaald met relatief weinig middelen.

Adapt staat op de kaart
Het bestuur wist in 2019 twee nieuwe hoofdsponsors aan zich te verbinden: VBM Ontwikkeling en Raetsheren. Daardoor is er een solide basis voor een inkomstenstroom in de komende jaren.

Houvast
In 2019 kregen we bovendien versterking van zes betrokken Alkmaarders, waarvan sommigen kandidaat zijn om toe te treden tot het bestuur. De nieuwe impulsen zorgden ervoor dat met veel plezier werd samengewerkt aan de uitvoering van ons jaarplan.

De planning gaf houvast en richting aan onze inzet. De resultaten mogen er wezen; veel doelstellingen van het Jaarplan zijn behaald of deels gerealiseerd. Onze website noteerde in 2019 ruim 75.000 pageviews. Vier nieuwe YouTube-video’s zagen het daglicht, de nodige media-aandacht werd gegenereerd en groeiende steun verworven voor onze doelstellingen via de sociale media.

Spaarpotjes gevuld
Het boekjaar 2019 sluit met een voordelig resultaat van afgerond 6 euro, nadat het stichtingsbestuur aan het einde van het boekjaar 2.000 euro had toegevoegd aan de voorziening voor groot onderhoud of vernieuwing van de website uit 2016.

Het bestuur besloot om het positieve exploitatieresultaat toe te voegen aan de continuïteitsreserve, een reserve die in totaal met 500 euro is verhoogd. De Algemene Reserve is daarvoor verlaagd met 494 euro.

In dit jaarverslag passeert alles de revue.

Eind 2019 staat Adapt er goed voor. We hebben grote sprongen voorwaarts gemaakt. Dankzij de vrijwillige inzet van bestuursleden en bestuursassistenten, gratis dienstverlening door sponsors en hoge kortingen van sympathiserende leveranciers werd dit bereikt met een bescheiden kostenniveau.
Het fundament is daarmee aanwezig om in de toekomst nog effectiever te kunnen opereren.

Jaarverslag als verantwoording
Adapt legt als lokale erfgoedschutterij graag verantwoording af aan de samenleving voor de gemaakte keuzes en het gevoerde beleid. Reacties, kritische opmerkingen en andere feedback op het jaarverslag zijn dan ook welkom. Dit kan gestuurd worden aan voorzitter@adaptalkmaar.nl.