Twintig resultaten in 2018

In het Jaarplan 2018 werden keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld.

Adapt wilde in 2018 de volgende 20 resultaten boeken:

Participeren in samenleving

 • Het opzetten van strategische samenwerkingen, onder andere met bijvoorbeeld Bond Heemschut en Historische Vereniging Alkmaar.
 • Vergroting van het draagvlak voor behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed bij politici, beleidsmedewerkers, eigenaren, betrokkenen en de Alkmaarse bevolking.
 • Versterking en facilitering van de dialoog en samenwerking tussen lokale actoren om vanuit gezamenlijke belangen en doelen tot behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed te komen.
 • Deelname aan landelijke en provinciale discussies

Politiek en overheid

 • Een substantiële bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed
 • Participatie in de beleidsvoorbereiding en beleidsvorming rond Alkmaars erfgoed bij overheden
 • Erfgoed en herbestemming een belangrijk thema maken tijdens de verkiezingscampagnes van de lokale politieke partijen, onder meer door de organisatie van een verkiezingsdebat

Communicatie

 • Positieve media-aandacht voor behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed
 • Het beheer van de website van Adapt als platform voor dialoog, discussie en samenwerking
 • De productie en distributie van een digitale nieuwsbrief die 2 à 3 keer verschijnt over het werk van de stichting, hergebruik van gebouwen, herbestemming en andere ontwikkelingen rond Alkmaars erfgoed
 • De productie en distributie van korte video’s; deze verspreiden via de (social) media van Stichting Stad en Adapt
 • Toegenomen bekendheid met de verhalen en achtergronden van gebouwen en landschappen die het de cultuurhistorische waarde geven en het tot erfgoed maken, met name van de objecten op onze short- en longlist.

Ontmoeting

 • Een lokale themabijeenkomst over herbestemming van Alkmaars erfgoed, bijvoorbeeld over voormalig poppodium Victorie, dat dankzij herstructurering van de Breedstraat een belangrijke identiteitsdrager kan worden voor de gehele gebiedsontwikkeling
 • Een excursie naar voorbeeldprojecten voor herbestemming, bijvoorbeeld een excursie per bus met belangstellende Alkmaarders door de voormalige gemeente Graft-De Rijp eindigend bij Fort Markenbinnen in de Starnmeer
 • Deelname aan de landelijke Open Monumentendag 2e weekend van september

Organisatie

 • Een reglement en oprichting van een commissie voor erfgoedbescherming in het landelijk gebied
 • 2 tot 5 nieuwe leden voor de schil van adviseurs en ondersteuners rondom het bestuur
 • Een nieuwe structuur voor de schil van adviseurs en ondersteuners rondom het bestuur

Fondsenwerving

 • Een definitieve structuur voor structurele inkomstenstroom
 • Circa 12.000 euro aan donaties, schenkingen en sponsoring uit de samenleving