Twintig resultaten in 2017

In het beleids- en activiteitenplan 2017 werden keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. In het jaarverslag 2017 valt te lezen welke resultaten zijn behaald.

Adapt wilde in 2017 de volgende 20 resultaten boeken:

Participeren in samenleving

 • Het opzetten van strategische samenwerkingen, onder andere met bijvoorbeeld de Schermer-Molensstichting, Bond Heemschut en de Historische Vereniging Alkmaar
 • Vergroting van het draagvlak voor behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed bij politici, beleidsmedewerkers, eigenaren, betrokkenen en de Alkmaarse bevolking
 • Versterking en facilitering van de dialoog en samenwerking tussen lokale actoren om vanuit gezamenlijke belangen en doelen tot behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed te komen.

Politiek en overheid

 • Een substantiële bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed
 • Participatie in de beleidsvoorbereiding en beleidsvorming rond Alkmaars erfgoed bij overheden
 • Inbreng via inspraak en participatie bij het vaststellen van de gemeentelijke omgevingsvisie
 • Het belang van erfgoed onder de aandacht brengen tijdens het opstellen van de verkiezingsprogramma’s van de lokale politieke partijen

Communicatie

 • Positieve media-aandacht voor behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed
 • Het beheer van de website van Adapt als platform voor dialoog, discussie en samenwerking
 • De productie en distributie van een digitale nieuwsbrief die 2 à 3 keer verschijnt over het werk van de stichting, hergebruik van gebouwen, herbestemming en andere ontwikkelingen rond Alkmaars erfgoed
 • De productie van een korte video over een object dat tot het Alkmaars erfgoed behoort, zodat dit verhaal wordt verspreid in kringen van jongeren en de waarde van cultuurhistorie wordt belicht; deze verspreiden via de (social) media van Stichting Stad en Adapt
 • Toegenomen bekendheid met de verhalen en achtergronden van gebouwen en landschappen die het de cultuurhistorische waarde geven en het tot erfgoed maken, met name van de objecten op onze short- en longlist. Bij voorkeur met hulp van het Regionaal Archief Alkmaar.

Ontmoeting

 • Een lokale themabijeenkomst over herbestemming van Alkmaars erfgoed, bijvoorbeeld over de kansen voor kwaliteitsverhoging van de Alkmaarderhout (herbestemming Schutterswei/ Westerlicht) of de herstructurering van de Alkmaarse binnenstad van winkelgebied naar meer functiemenging
 • Een of twee excursies naar voorbeeldprojecten voor herbestemming in de regio of in den lande, bijvoorbeeld een excursie per bus met belangstellende Alkmaarders door de Schermer naar Fort Markenbinnen in de Starnmeer enkele weken voorafgaand aan het symposium Schermer
 • Een symposium organiseren samen met de Schermer Molensstichting en andere (erfgoed-)organisaties over de bescherming van het landschapsgezicht van de Schermer.

Organisatie

 • Een culturele-ANBI-status voor de stichting, indien nog niet verkregen in 2016
 • Circa 5200 euro aan donaties, schenkingen en sponsoring uit de samenleving
 • Twee of drie nieuwe bestuursleden voor de stichting Adapt
 • Het versterken van de schil van adviseurs en ondersteuners rondom het bestuur
 • Het structureren van de schil van adviseurs en ondersteuners rondom het bestuur