Cover Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 vastgesteld

ALKMAAR, 27 oktober 2018 – Het Jaarverslag 2017 van Adapt is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 16 oktober. Het eerste lustrumjaar van Adapt was een dynamisch jaar, waarin grote sprongen voorwaarts zijn gemaakt.

Het jaarverslag van Adapt vindt u hieronder. Wilt u het downloaden of overige officiële bestuurs- en beleidsstukken van de stichting Adapt lezen, dan staan die hier.

Jaarrekening al vastgesteld
Het bestuur stelde in april 2018 al de jaarrekening 2017 vast. G&P Accountants & Adviseurs uit Schagen bood in het voorjaar de diensten van accountant-administratieconsulent Arnold Meij aan om de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 te beoordelen.

De accountant concludeerde dat de financiële administratie er goed verzorgd uitzag, voldoende inzicht gaf en dat het bestuur kon worden gedechargeerd voor het gevoerde financiële beheer in 2017.

Het jaarverslag 2017 vult de financiële cijfers nu aan met een meer inhoudelijke invalshoek.

Veel voortgang in 2017
Het lustrumjaar 2017 was een jaar waarop we met tevredenheid kunnen terugblikken. Dankzij de vrijwillige inzet van bestuursleden, gratis dienstverlening door sponsors en hoge kortingen van sympathiserende leveranciers heeft Adapt veel gestelde doelen behaald met relatief weinig middelen.

Positief resultaat
Adapt boekte in 2017 een positief exploitatieresultaat, dat werd toegevoegd aan de algemene reserve. In het jaarverslag wordt uitgelegd waarom in 2017 minder activiteiten werden georganiseerd dan gepland en begroot.

Hierdoor was ook minder sponsoring nodig. De uitgaven werden tijdig aangepast aan de lagere sponsorinkomsten.

2017 was intensief jaar
De buitenwereld merkte vooral welke bijeenkomsten en excursies wel werden georganiseerd. Onze nieuwe website werd in de lucht gehouden en kreeg in 2017 meer dan 200.000 pageviews. Nieuwe YouTube-video’s bereikten een groot publiek, veel media-aandacht werd gegenereerd en groeiende steun verworven voor Adapt via de sociale media.

Versterking
In 2017 vonden belangrijke wisselingen plaats in de samenstelling van het bestuur. Drie nieuwe bestuursleden traden toe tot het Adapt-bestuur. Bovendien versterkten twee bestuursassistenten het bestuur. In april trad voormalig voorzitter Nico Alsemgeest af als bestuurslid.

Vanuit de kring van Adapt nam architect Mark Koning deel aan de klankbordgroep die zich over de vernieuwbouwplannen van het Noordwest Ziekenhuis moest buigen.

Jaarverslag als verantwoording
Adapt legt als lokale erfgoedschutterij graag verantwoording af aan de samenleving voor de gemaakte keuzes en het gevoerde beleid. Reacties, kritische opmerkingen en andere feedback op het jaarverslag zijn dan ook welkom. Dit kan gestuurd worden aan voorzitter@adaptalkmaar.nl.