Layer Nieuwsbericht Schermer

Cultuurhistorie Schermer delft onderspit bij hoogheemraadschap

ALKMAAR, 16 november 2016 – Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft bij het project Verbetering Boezemkade Schermer gekozen voor de goedkoopste oplossing, zonder rekening te houden met 400 jaar cultuurhistorie van de droogmakerij.

Daardoor dreigt het totale karakter van de ringdijk rondom de droogmakerij Schermer te veranderen, van Oudorp tot en met Westgraftdijk. Tonnen baggerspecie gaat het hoogheemraadschap plempen tegen een kilometerslange ringdijk uit 1634.

Luisteren overbodig
Luisteren naar maatschappelijke organisaties zoals de Schermer-Molensstichting vond men zelfs niet nodig voordat het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden op 8 november de keuze maakte voor de goedkoopste oplossing. Adapt is helemaal niet geïnformeerd of geraadpleegd.

Foto Ritske Velstra, molens Schermer

Behoud Schermer landschap
De Schermer-Molensstichting, die naast molenbeheer ook behoud en bescherming van het Schermer landschap in de doelstelling heeft staan, werd verrast dat de baggervariant reeds was uitgewerkt en het besluit al was genomen voordat gezamenlijk gezocht kon worden naar een acceptabele oplossing voor zowel het cultureel erfgoed als veiligheid.

‘Het hoogheemraadschap neemt eerst besluiten, en wil daarna zienswijzen van belangenorganisaties parkeren in een inspraaknota’, aldus de voorzitter van de molenstichting.

Video
Een video van Adapt attendeert het publiek nu op de gang van zaken, en op enkele mogelijke alternatieven die nu door het hoogheemraadschap worden genegeerd.

Glansrol voor waterschappen
De Schermer polder, met de dijken, molens en waterwegen is grensverleggend geweest in de wereld. De droogmakerij is het toonbeeld van het innovatievermogen van Nederland op het gebied van waterbeheersing. Waterschappen vervulden daarin vroeger een glansrol.

Dit onderscheidt Nederland in de wereld en behoeft bescherming, aandacht en versterking, met behoud van de cultuurhistorische waarden. Ons hoogheemraadschap kan anno 2016 niet achterblijven. De Schermer verdient uit die hoek meer liefde en zorg.

Voor Nederland, toerisme en volgende generaties 
Het aanzien moet zo min mogelijk worden aangetast. Omdat dat in het belang is van Nederland, van het toerisme en van de generaties na ons.

Zienswijzen
Het besluit is nu al genomen, maar het hoogheemraadschap neemt tot 20 december zienswijzen in behandeling van betrokken inwoners en belanghebbenden. Meer informatie daarover elders op onze website.