Vm. Cadettenschool

‘Doe-maar-wat-bestemmingsplan dreigt voor Alkmaarderhout’

ALKMAAR, 1 februari 2017 – Adapt heeft in een memo aan de Commissie Ruimte zorgen geuit over de omgekeerde volgorde waarin de gemeente het bestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis in procedure wil brengen. Normaal wordt een bestemmingsplan gewijzigd op basis van een bouwplan, nu gaat dat andersom.

Aan de Commissie Ruimte van de gemeenteraad Alkmaar

Geacht commissielid,

Adapt wil u met dit bericht attenderen op de planning voor de vernieuwbouw van het nieuwe ziekenhuis, die door het college van B&W aan de commissie Ruimte is gestuurd. Wij maken ons zorgen dat het college nu een weg kiest die veel minder rechtszekerheid voor de omgeving biedt dan was voorgespiegeld in het raadsbesluit.

Onze vertegenwoordiger in de klankbordgroep werkt na het raadsbesluit zo constructief mogelijk mee aan de planvorming. Op basis van het raadsbesluit was de verwachting dat de klankbordgroep nu kan meepraten over de 1e fase van het bouwplan van het ziekenhuis. Naar aanleiding daarvan zouden deze plannen definitief kunnen worden gemaakt en samen met het voorontwerp-bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Sinds kort is de volgorde omgedraaid. Wij vinden dit niet zuiver.

Alkmaarsche Courant, 7 februari 2017

 

Dit blijkt uit de verschillen tussen het raadsbesluit en deze memo:

Citaat uit raadsbesluit oktober 2016:

“Als de contouren van de vernieuwbouw bekend zijn wordt, binnen bovengenoemde kaders, het bestemmingsplan vormgegeven. Hierin komt ruimte voor het ziekenhuis om in de komende jaren haar plannen verder uit te werken, maar biedt tegelijkertijd voldoende rechtszekerheid aan de omwonenden.”

Memo van college aan de gemeenteraad, januari 2017:

“Er is gekozen voor het opstellen van een flexibel bestemmingsplan, omdat het ziekenhuis de komende maanden nog volop bezig met het concretiseren van hun masterplan. De contouren van de benodigde ruimte worden daardoor steeds duidelijker.”

Dit achten wij een wezenlijk verschil ten opzichte van het raadsbesluit. Een flexibel bestemmingsplan geeft het ziekenhuis meer mogelijkheden, waardoor er – na vaststelling hiervan – voor belangengroepen en omwonenden amper meer mogelijkheden zijn om tegen een bouwplan te ageren. Alles binnen deze flexibele bestemmingsplan-mogelijkheden is immers toegestaan.

De invloed van de gemeente op een bouwplan is ook veel minder als het ziekenhuis de gemeente niet langer nodig heeft voor het bestemmingsplan.

Alles hangt af van de mate van flexibiliteit; wordt een ‘carte blanche’ gegeven of is het toch nog goed gekaderd? Wij hebben zorgen op dit punt; vaststelling van een te flexibel bestemmingsplan zal leiden tot veel protesten en daarmee formele bezwaren en procedures. Daar zijn de gemeente en het ziekenhuis ook niet mee gebaat.

De gemeente, het ziekenhuis, de Alkmaarders en de belangengroepen schieten niets op met een “doe-maar-wat-bestemmingsplan”.

Met vriendelijke groet,

Lucas Zimmerman
voorzitter

 

 

bestewesterlicht