Brief En Folder

Adapt vraagt duidelijkheid van politieke partijen over erfgoed

Alkmaar, 12 juli 2017 – Het bestuur van erfgoedstichting Adapt heeft deze week een brief gestuurd aan de Alkmaarse politieke partijen en raadsfracties die waarschijnlijk meedoen aan de komende verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2018.

Adapt vraagt in de brief om een duidelijke stellingname over erfgoed in hun verkiezingsprogramma’s, zodat de Alkmaarse kiezers een gemotiveerde keuze kunnen maken.

Aan de politieke partijen en raadsfracties
die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen 2018
in de gemeente Alkmaar

Alkmaar, 10 juli 2017
Betreft: erfgoed in verkiezingsprogramma’s 2018-2022

Geachte mevrouw, mijnheer,

De afgelopen raadsperiode bent u vertrouwd geraakt met Adapt, de erfgoedstichting die zich sinds 2012 ontfermt over kwetsbaar Alkmaars erfgoed. De eerste jaren hebben we gezocht naar onze rol als erfgoedschutterij en naar een passende werkwijze.

Graag leggen we verantwoording af voor de wijze waarop we het tegenwoordig doen. Daarom zijn ons beleidsplan en de actuele jaarverslagen te vinden op onze website adaptalkmaar.nl.

Brede steun voor erfgoed
Binnen de gemeentepolitiek is niemand te vinden die de waarde van Alkmaars erfgoed niet onderkent. In algemene termen omarmt elke politieke partij in meer of mindere mate het cultureel erfgoed in deze gemeente. De gedegen Erfgoednota wordt raadsbreed gedragen.

Bij de vaststelling van de Erfgoednota deelden wij reeds met u onze zorg, dat de toekomst van Alkmaars erfgoed niet zozeer wordt bepaald door de mooie woorden in die Erfgoednota, maar bovenal door keuzes in ander gemeentelijk beleid: de Omgevingsvisie, bestemmingsplannen zoals die van de binnenstad en het ziekenhuis of het gemeentelijke vastgoedbeleid.

Pas toen erfgoedbelangen gingen schuren met andere belangen, werd ons duidelijk hoeveel gewicht raadsfracties toekenden aan elk van deze belangen. Zelfs zijn soms consequenties voor Alkmaars erfgoed van bepaalde besluiten helaas over het hoofd gezien.

Diverse opvattingen over rol gemeente
Wij beseffen dat vanuit verschillende politieke ideologieën en wereldbeelden zeer divers kan worden gedacht over de rol van de gemeente bij het behoud van Alkmaars erfgoed. In de vorige verkiezingsprogramma’s werden die verschillen ons echter onvoldoende duidelijk.

Meer helderheid gevraagd
Wij hopen dat u in de verkiezingsprogramma’s voor 2018 meer helderheid kunt verschaffen aan de kiezer dan in 2014 welke rol uw politieke partij de gemeente wil laten spelen bij het behoud van Alkmaars erfgoed.

Discussie en debat kunnen helpen
Nu u bezig bent met het opstellen van de verkiezingsprogramma’s voor 2018 willen wij u hierbij graag behulpzaam zijn. Debat en discussie hierover in de komende maanden kunnen helpen om wederzijds gedachten en opvattingen te scherpen. Adapt wil daarvoor gelegenheid en een podium bieden, voor en ook tijdens de verkiezingscampagne.

In bijgaande folder leggen wij beknopt uit waar Adapt voor staat en hoe wij opereren.

Wij hopen u na de zomervakantie te ontmoeten voor een eerste gedachtenwisseling.

Met vriendelijke groet,

Lucas Zimmerman
Voorzitter