Adapt Jaarverslag 2018 (1)

Jaarverslag 2018 vastgesteld

ALKMAAR, 9 mei 2019 – Tijdens de bestuursvergadering is vandaag het Jaarverslag 2018 van Adapt vastgesteld. Het zevende jaar van bestaan van Adapt was tevens het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, dat onze erfgoedstichting in Alkmaar mocht openen en afsluiten.

Het jaarverslag van Adapt vindt u hieronder. Wilt u het downloaden of overige officiële bestuurs- en beleidsstukken van de stichting Adapt lezen, dan staan die hier.

Jaarrekening en jaarverslag
Het bestuur stelde gelijktijdig de definitieve jaarrekening 2018 vast. G&P Accountants & Adviseurs uit Schagen biedt jaarlijks de diensten van accountant-administratieconsulent Arnold Meij aan om ons financieel verslag te beoordelen.

De accountant concludeert dat de financiële administratie er goed verzorgd uitziet, voldoende inzicht geeft en dat het bestuur kan worden gedechargeerd voor het gevoerde financiële beheer in 2018.

Het jaarverslag 2018 completeert de financiële cijfers met een meer inhoudelijke invalshoek.

Veel voortgang in 2018
2018 was opnieuw een jaar waarop we met tevredenheid kunnen terugblikken. Dankzij de vrijwillige inzet van bestuursleden, gratis dienstverlening door sponsors en hoge kortingen van sympathiserende leveranciers heeft Adapt veel gestelde doelen behaald met relatief weinig middelen.

Beroep op reserves
Adapt boekte in 2018 een negatief exploitatieresultaat van 678 euro. Daarom moest een beroep worden gedaan op de algemene reserve. Schenkingen en donaties vrij van last waren in 2018 veel lager dan begroot. Maar baten waarvoor een tegenprestatie werd geleverd waren juist veel hoger dan begroot. Per saldo bereikten de inkomsten het niveau van circa 92% van de begrote baten.

Projecten werden in 2018 praktisch volgens plan uitgevoerd, ondanks de lagere inkomsten. Bezuinigd werd er medio 2018 op communicatiekosten en bestuurskosten. Kosten voor onze onverwachte stagiair Donna Weel werden graag gemaakt, maar droegen voor meer dan de helft bij aan de onbalans tussen inkomsten en uitgaven.

Adapt staat op de kaart
De buitenwereld merkte vooral dat het bestuur mede dankzij de inzet van de stagiair nooit stilzat. Alle geplande activiteiten vonden doorgang. Onze website werd steeds belangrijker en kreeg in 2018 ruim 244.000 pageviews. Nieuwe YouTube-video’s zagen het daglicht, de nodige media-aandacht werd gegenereerd en groeiende steun verworven voor Adapt via de sociale media.

Houvast
De planning van het Jaarplan 2018 bood houvast. Het gaf richting aan de inzet. De resultaten mogen er wezen; veel doelstellingen van het Jaarplan zijn behaald of deels gerealiseerd.

Jammer was dat we het jaar eindigden met minder bestuursleden dan dat we het jaar begonnen. In december beëindigde voorzitter Lucas Zimmerman na 2,5 jaar zijn voorzitterschap, nadat al enkele andere bestuursleden steeds om verschillende redenen in 2018 afscheid hadden genomen.

In de loop van 2019 zal duidelijk worden wie het bestuur van Adapt weer komt versterken.

Jaarverslag als verantwoording
Adapt legt als lokale erfgoedschutterij graag verantwoording af aan de samenleving voor de gemaakte keuzes en het gevoerde beleid. Reacties, kritische opmerkingen en andere feedback op het jaarverslag zijn dan ook welkom. Dit kan gestuurd worden aan voorzitter@adaptalkmaar.nl.