Westerlicht Zon Groen Kopie

“Meer druk nodig van gemeente op ziekenhuis voor nieuwbouw in De Hout”

ALKMAAR, 6 juli 2017 – Vandaag heeft het bestuur van Adapt een brief gestuurd aan de raadscommissie Ruimte, omdat deze commissie vanavond het ontwerpbestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis in de Alkmaarderhout bespreekt.  

Aan de commissie Ruimte
Van de gemeenteraad Alkmaar

Alkmaar, 6 juli 2017
Betreft: opiniërende bespreking ontwerpbestemmingsplan NWZ

Geacht commissielid,

Vanavond wordt het ontwerpbestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar, het stedenbouwkundig plan en het ontwikkelingsperspectief NWZ en omgeving opiniërend binnen uw commissie besproken. Van verschillende raadsleden hebben wij de afgelopen dagen vernomen dat een inbreng van Adapt zou worden gewaardeerd voorafgaande aan de bespreking.

Met deze brief en bijlage willen wij aan die behoefte tegemoetkomen.

Foto Rein Schouten

Ten eerste willen wij benadrukken dat Adapt het instellen van een klankbordgroep waardeert. Voor het grootste bouwproject in de gemeente Alkmaar in de komende decennia op deze gevoelige plek is breed maatschappelijk draagvlak essentieel. De klankbordgroep kan daarin een cruciale rol spelen.

Helaas zijn wij somber gestemd dat dit proces tussen ziekenhuis en betrokkenen in de klankbordgroep een voor alle partijen bevredigende uitkomst zal krijgen, omdat het ziekenhuis sinds het raadsbesluit onvoldoende druk ervaart vanuit de gemeente om veel belang te hechten aan de inbreng vanuit de klankbordgroep.

Het volgens planning in procedure brengen van voorontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-bestemmingsplan door de gemeente met daarin de verlangde speelruimte voor het ziekenhuis, ongeacht de gegroeide weerstand tegen de gang van zaken in de klankbordgroep en de ingebrachte varianten, heeft de indruk bij het ziekenhuis versterkt dat men onvoorwaardelijk kan rekenen op de medewerking van de gemeente voor de eigen plannen.

De deskundigen die vanuit de kring van Adapt deelnemen aan de klankbordgroep, constateren al maanden dat een goed proces daarin wordt belemmerd doordat de gemeenteraad in het raadsbesluit van oktober 2016 en de vaststellingsovereenkomst van juli 2016 letterlijk en figuurlijk al heel veel ruimte aan het ziekenhuis heeft weggegeven, ook al was nog vrijwel niets duidelijk over de bouwplannen van het ziekenhuis. Het NWZ houdt daarom vast aan de eigen bouwplannen waarin alles super-optimaal is voor de eigen bedrijfsvoering.

Zorgvuldige afweging van uiteenlopende belangen houdt echter in dat het ziekenhuis soms genoegen moet nemen met iets minder optimale oplossingen, die hoogwaardige zorg en gezonde bedrijfsvoering niet in de weg hoeven te staan.

Als referentie noemen wij bijvoorbeeld het OLVG locatie Oost in Amsterdam, qua aantal bedden iets kleiner maar toch alleszins vergelijkbaar met het NWZ locatie Alkmaar.

Het OLVG diende flinke vernieuwbouwplannen te realiseren binnen de bestaande footprint van 250 x 130 meter, zonder monumenten te mogen aantasten of het naastgelegen Oosterpark te benutten. Ook hier is het gelukt om binnen die randvoorwaarden hoogwaardige zorg te blijven bieden met een gezonde bedrijfsvoering, terwijl de omgeving werd gespaard.

OLVG locatie Amsterdam-Oost naast het Oosterpark

De doorgaans zeer deskundige en betrokken leden van de klankbordgroep stelden het afgelopen half jaar goede kritische vragen, en stelden niet-onderbouwde beweringen ter discussie. Dat had eigenlijk in de gemeenteraad thuisgehoord voordat het raadsbesluit werd genomen, maar raadsleden konden die discussie destijds niet voluit voeren door de geheimhouding van de vaststellingsovereenkomst.

Het ligt in de verwachting dat een meerderheid in de gemeenteraad vasthoudt aan de uitgangspunten en de planning uit het raadsbesluit van 2016 en de toezeggingen aan het ziekenhuis in de vaststellingsovereenkomst. Alle inspraakreacties zoals de onze kan het college van B&W afhandelen volgens de bestemmingsplanprocedure, en het college kan waarschijnlijk rekenen op voldoende politieke steun om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Maar wij maken ons zorgen dat er van een zorgvuldige afweging van belangen van het ziekenhuis, natuurbelangen, erfgoedbelangen en belangen van omwonenden en parkgebruikers dan nimmer sprake zal zijn geweest.

Het lijkt ons dan niet reëel om te verwachten dat de nieuwbouwplannen van het ziekenhuis op deze manier uiteindelijk op een breed maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Bij sloop van Alkmaars erfgoed en het inleveren van monumentaal groen kunnen wij ons dan in ieder geval niet neerleggen.

Een rode nulvariant, waarbij niets van Westerlicht gesloopt zou worden en De Hout gespaard blijft.

 

Het zou het proces in de klankbordgroep enorm helpen als de gemeenteraad kon aangeven dat vaststelling van het uiteindelijke bestemmingsplan afhankelijk zal zijn van de wijze waarop het ziekenhuis de komende maanden omgaat met de ‘groene’ en ‘rode’ varianten die zijn aangedragen door Adapt en andere partijen in de klankbordgroep.

Een tweede rode nulvariant, waarbij rijksmonument Westerlicht niet wordt aangetast en De Hout gespaard blijft.

 

Het kan zijn dat de commissie hier anders over denkt, en slechts wenst te debatteren over de plannen van het ziekenhuis zoals uitgewerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Om die reden geven wij in de bijlage desgevraagd een voorschot op onze inspraakreactie op het ontwerpbestemmingsplan die wij binnen de lopende termijn zullen indienen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed

Lucas Zimmerman
Voorzitter

Bijlage: Nadere uitgewerkte reactie op het gestelde in het commissievoorstel.