Ringers 1971 1500×895

Provincie keurt raadsbesluit nieuwbouw poppodium goed

ALKMAAR, 3 juni 2014 – De provincie Noord-Holland keurt het raadsbesluit over de nieuwbouw van een poppodium aan de Pettemerstraat goed. De investeringen zijn wel in strijd met de fusieafspraken, maar de financiële positie van de nieuwe gemeente Alkmaar is volgens de provincie niet in het geding. De voorbereidingen voor de bouw kunnen beginnen, nu er ook geen oppositiepartijen in de gemeenteraad zijn die het aandurven om een referendum over het raadsbesluit in gang te zetten.

 Adapt, de stichting die zich inzet voor herbestemming van Alkmaars erfgoed zoals de Ringersfabriek, had half april aan de provincie gevraagd om te wachten met een besluit over goedkeuring tot na de presentatie van de businessscan over de Ringersfabriek op 30 april. Hier kon blijken of MAB een identiek poppodium kon bouwen aan de Ringersfabriek, tegen dezelfde of betere huurvoorwaarden en een snelle opleverdatum.

Dat verzoek heeft de provincie gehonoreerd. Maar tijdens die presentatie hield de eigenaar van de Ringersfabriek zich op de vlakte over huurvoorwaarden en opleverdatum van een poppodium. Naar verluidt omdat men geen olie op het vuur wilde gooien in de relatie met de gemeente, nu er net een besluit over nieuwbouw van het poppodium aan de Pettemerstraat was genomen. Daardoor constateert de provincie nu dat op 30 april geen alternatief voor de gemeentelijke investeringen is gepresenteerd. Aangezien het raadsbesluit ook niet in strijd is met de financiële positie van de gemeente, keurt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het raadsbesluit goed.

Met het besluit van de provincie komt een einde aan een periode waarin grote verwarring bestond over de toepassing van de wetgeving  rond fusies van gemeenten. Dat de investeringen in een gemeentelijke poppodium de fusieafspraken met Schermer en Graft-De Rijp te buiten gingen, stond buiten kijf.

Eerst leek het erop dat de gemeenteraden van Schermer en Graft-De Rijp zich ook over het poppodium op Overstad moesten uitspreken.

De provincie Noord-Holland deed er twee weken over om te concluderen dat dit niet per se hoefde.

Vervolgens hadden juristen die door Adapt waren ingeschakeld, nog twee weken nodig om de wetsuitleg van de provincie te toetsen.

Uiteindelijk leidde hun oordeel tot de brief die Adapt half april aan de provincie Noord-Holland richtte, met het verzoek om de presentatie van 30 april bij de eigen afwegingen te betrekken.

Vanaf onze eerste brief van 14 februari aan de gemeenteraad na de presentatie van het raadsvoorstel poppodium, pleitte Adapt voor zorgvuldige besluitvorming, waarbij de optie Ringersfabriek net zo goed zou zijn onderzocht als de optie Pettemerstraat voordat die keuze zou worden gemaakt.

Adapt wilde dat de Ringersfabriek daarmee een eerlijke kans zou krijgen om bij die afweging als winnaar uit de bus te komen. Daarmee zou een nieuw leven voor de Ringersfabriek kansrijker worden en de omgeving van de Noorderarcade veel vitaler. Een meerderheid in de gemeenteraad wilde de Ringersfabriek echter niet meer als serieuze optie voor een poppodium.

Op de eigen facebookpagina heeft Adapt het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar gefeliciteerd met het feit dat het nu met de voorbereidingen kan beginnen. Tot de provinciale goedkeuring mocht de gemeente nog geen enkele uitgave doen voor het poppodium.

antwoord-prov-nhantwoord-prov-nh-2

red-de-ringersfabriek