Kaart Schermer

Dijkversterking: hoogheemraadschap komt Schermer Alliantie tegemoet

Schermer, 10 maart 2017 – Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is bereid te onderzoeken hoe het dijkprofiel van 19 kilometer Schermer ringdijk tussen Oudorp en Westgraftdijk zich bij eerdere versterkingen in de historie van de dijk heeft ontwikkeld. Er komt bovendien alsnog onderzoek hoe de dijkverzwaring zo uitgevoerd kan worden dat de historische uitstraling zo veel als mogelijk blijft bewaard.

Daarmee wordt grotendeels tegemoet gekomen aan de zorgen van de Schermer Alliantie. De zeven erfgoedorganisaties van deze alliantie vonden dat eerst onafhankelijk cultuurhistorisch onderzoek moet plaatsvinden, voordat als dijkversterking langs de hele dijk wordt gekozen voor taludverflauwing met een dikke laag baggerspecie.

Toezeggingen hoogheemraadschap
Het hoogheemraadschap heeft de Schermer Alliantie de volgende toezeggingen gedaan:

  • HHNK wil meer onderzoek doen naar hoe het dijkprofiel zich bij eerdere versterkingen in de historie van de dijk heeft ontwikkeld;
  • HHNK wil meer onderzoek doen naar de vraag hoe de dijkverzwaring zo uitgevoerd kan worden dat deze historische uitstraling zo veel als mogelijk blijft bewaard;
  • HHNK wil beter onderzoek doen naar archeologische resten in de dijk en hoe ze die met zorg kunnen behandelen (onder andere bij het verwijderen van de grasmat);
  • HHNK wil meer garanties inbouwen dat tijdens de uitvoering ook conform wordt gehandeld;
  • De bezorgdheid van de Schermer Alliantie maakt dat het bureau Feddes & Olthof opdracht heeft gekregen om het projectplan te beoordelen naar de mate waarin het plan zorg besteedt aan het cultuurhistorisch erfgoed van de dijk;
  • Er is ruimte voor de Schermer Alliantie om een inhoudelijke bijdrage aan het onderzoek van Feddes en Olthof te leveren (interviews, bijeenkomst o.i.d.). Het hoogheemraadschap blijft in de lead als opdrachtgever van het bureau;
  • Er is ruimte in de tijd gevonden. De reconstructie van de dijk kan over twee jaar (2017 – 2018) plaats vinden (HHNK kan het werk uitsmeren over deze periode).

Andere overheden mengen zich in discussie
De afgelopen maanden hielden andere overheden zoals de gemeente Alkmaar, de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich niet afzijdig. Het hoogheemraadschap nam kennis wat zij van de dijkversterking vinden. Op 3 januari kwam bijvoorbeeld de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) persoonlijk poolshoogte nemen.

Volgens het hoogheemraadschap zijn de overheden gezamenlijk van mening dat een oplossing in grond sterk de voorkeur heeft.

Over de noodzaak van deze onderzoeken voor de Noordschermerdijk (Westfriese omringdijk) is nu geen discussie meer. De Schermer Alliantie heeft voor de historische molenplaatsen van de Noordkust tussen Ursem en Schermerhorn, en de Zuidkust bij Driehuizen inmiddels inbreng geleverd waarmee het hoogheemraadschap bij de verdere voorbereidingen van het werk aan de oost- en zuidkant van de droogmakerij rekening kan houden.

Schermer Alliantie van zeven erfgoedorganisaties
De ‘Schermer Alliantie’ van zeven erfgoedorganisaties bestaat uit de Schermer Molens Stichting, de Alkmaarse erfgoedstichting Adapt, de Historische Vereniging Alkmaar, de Stichting Historisch Oudorp, Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’, Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland en de landelijke erfgoedvereniging Heemschut.

Zorg over dijk als monument en erfgoed
De Schermer ringdijk kwam de afgelopen maanden in het nieuws door plannen van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om 19 kilometer dijk te versterken met gedroogde bagger. Het plan werd meteen omstreden, omdat amper rekening was gehouden met het effect op het landschap en met cultuurhistorische aspecten.

Langs een deel van de dijk is het volgens de erfgoedorganisaties wellicht een goede aanpak, maar op andere plekken dreigde cultuurhistorie erdoor verloren te gaan en het landschap te worden aangetast. Ook pleitten de erfgoedorganisaties er voor, wanneer inpakken van de oude dijk toch aan de orde is, dat op een historische manier te doen, zodat de nieuwe dijk alsnog het verhaal van het landschap laat zien.

Meer info
Meer informatie is elders op deze website te vinden.