Nwz Luchtfoto Rein Schouten 960×432

Zienswijze Adapt op ontwerp- bestemmingsplan ziekenhuis

ALKMAAR, 31 juli 2017 – In de laatste week van juli heeft het bestuur van Adapt een brief gestuurd aan het college van B&W, met onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar, het Stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan en het Ontwikkelingsperspectief NWZ en omgeving.

Samenvatting van de zienswijze luidt in zijn algemeenheid dat gemaakte en alternatieve keuzes onvoldoende zijn onderzocht en gemotiveerd en de betrokken belangen onvoldoende zijn geïnventariseerd en gewogen.

Het is in de optiek van Adapt te vroeg om op deze basis nu reeds een Ontwerpbestemmingsplan, een Stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan en een Ontwikkelingsperspectief in procedure te brengen.

Beschermd stadsgezicht is erfgoed
Het bestuur van Adapt heeft het totale rijksbeschermd stadsgezicht Westerhoutkwartier in oktober 2016 getypeerd als Alkmaars erfgoed.

Daarmee kan Adapt zich volgens de statuten ontfermen over alles wat aangetast kan worden: monumenten, structuren, wederopbouw­architectuur, landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten, monumentale bomen, flora en fauna in de Alkmaarderhout, etcetera.

Neutraal over ziekenhuis in De Hout
Adapt staat neutraal tegenover een ziekenhuis op de huidige locatie. Het ziekenhuis kan een geschikte eigenaar en gebruiker zijn van de rijksmonumenten Cadettenschool en Westerlicht, waarmee de Alkmaarderhout ook een veel hogere gebruikswaarde krijgt als ‘healing environment’.

Tegelijkertijd kunnen de landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden in rijksbeschermd stadsgezicht Westerhoutkwartier ook onder druk komen te staan door de aanwezigheid van het NWZ in de komende decennia.

Besluitvormingsproces zuiver
Daarom is het zaak dat het besluitvormingsproces hieromtrent zuiver wordt gevoerd, met oog voor alle betrokken belangen, waarbij goed en deugdelijk onderzoek de basis dient te zijn voor de te nemen besluiten.

Helaas moet Adapt constateren dat dit tot op heden niet het geval is. Het lijkt zo te zijn dat het proces gehaast is ingezet en dat het bestemmingsplan te vroeg in procedure werd gebracht.